Česky English

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu Starožitnosti Antik ( dále jen „SA“)

 

 I. Předmět služby 

Provozovatelem eshopu SA je Ing. Alena Balounová, Luční244, Jinočany 25225 (dále jen provozovatel).
Eshop SA slouží ke spojení nabídky a poptávky uživatelů e shopu za účelem nákupu, resp. prodeje zboží v síti Internet a zprostředkovává prodeje a nákupy věcí movitých,  starých, předmětů kulturní hodnoty apod.  
Veškeré transakce mezi prodávajícím a kupujícím probíhají dle vůle prodávajícího a kupujícího a provozovatel za ně nenese odpovědnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění závazku třetích osob v rámci transakcí probíhajících prostřednictvím eshopu.

II.Registrace
 

Uživatelem  SA  se mohou stát všechny fyzické a právnické osoby, které jsou podle platných zákonů ČR oprávněny uzavírat kupní smlouvy a jsou starší 18 let.


Jen zaregistrovaný uživatel může prostřednictvím  SA prodávat nebo nakupovat.

Registrace je jednorázový úkon, při kterém je nový uživatel povinen uvést řádně, úplně a pravdivě svou totožnost, konkrétně: příjmení, jméno, adresu, telefon a e-mail. V registračním formuláři si dále zvolí dva  výrazy – uživatelské jméno a uživatelské heslo, kterými se bude jako registrovaný uživatel do systému přihlašovat. Bezprostředně po odeslání registrace obdrží nový uživatel e-mail s žádostí, aby potvrdil funkčnost spojení, a to odkliknutím podtrženého aktivního odkazu na konci e-mailové zprávy. Registrace je považována za dokončenou právě v okamžiku přijetí tohoto uživatelova potvrzení.

Uživatel se nesmí účastnit obchodování v systému SA, pokud při registraci uvedl nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Uživatel je povinen udržovat své uživatelské heslo v tajnosti. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv zneužití hesla třetí osobou. V případě zneužití svého hesla se uživatel zavazuje informovat o této skutečnosti provozovatele.

Uživatel má právo svoji registraci zrušit, nemá-li v daném okamžiku žádné závazky vyplývající z uzavřených obchodů v rámci systému SA

 Vyplněním registračního formuláře uživatel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s Obchodními podmínkami.


III. Podmínky pro prodávající

 

Každý registrovaný uživatel může do nabídky k prodeji přidat vlastní předmět neboli inzerát ( pouze sakrální předměty nejsou povoleny).Vložení předmětu do prodeje je závazné a prodávající ručí za to, že popis zboží odpovídá skutečnosti. Ve formuláři uvede všechny povinné údaje o předmětu a jeho lokaci.Dále  pak uvádí bližší informace o dodacích podmínkách.

V popisu předmětu nesmí být uveden žádný konkrétní kontakt na prodávajícího, tzn. adresa, telefon ani e-mail. Provozovatel si vyhrazuje právo takové údaje z popisu položky odstranit.

Prodávající na sebe bere ručitelský závazek k náhradě škody, která bude případně uplatňována vůči provozovateli a která by měla původ v nesprávném, nepravdivém či neúplném poskytnutí informací o zboží.

Pokud prodávající, který nabízí svůj předmět na SA, prodá tento předmět mimo  SA a není tedy schopen při objednávce zboží fyzicky dodat a  nezažádal o vyřazení položky z nabídky SA, k čemuž použije funkci Vyřadit z nabídky v rubrice Můj účet, nebo tak učiní jiným způsobem, např. SMS či e-mailem (viz rubrika Kontakty).

Provozovatel má právo nárokovat u prodávajícího smluvní pokutu za nedodržení předchozího odstavce, jestliže po objednání zboží kupujícím zjistí, že prodávající nemá objednaný předmět k dispozici. Výše smluvní pokuty je uvedena v Ceníku těchto Obchodních podmínek.

Jestliže si zákazník přeje objednaný předmět převzít osobně v kamenném obchodě, pak je prodávající povinen na vyzvání tento předmět do obchodu dodat. Toto ustanovení se netýká případů, kdyby přesun zboží  byl  složitý nebo nákladný (např. u nábytku).

Jestliže ze započatého obchodu sejde poté, co provozovatel předal kupujícímu a prodávajícímu vzájemné kontakty, má provozovatel právo zboží znovu vystavit na SA. Za vyřazení tohoto zboží prodávajícím do jednoho měsíce od znovuvystavení však v tomto případě provozovatel účtuje prodávajícímu poplatek ve výši provize, tj. jako kdyby byl předmět prodán prostřednictvím SA.

 

IV. Nabízené zboží

 

Prodávající ručí za to, že předmět, který nabízí k prodeji, není zatížen právy třetích osob, např. právy autorskými. Za případné porušení těchto práv je prodávající odpovědný.

Pokud je k prodeji předmětu potřeba schválení, koncese nebo jiného povolení, smí prodávající tento předmět prostřednictvím SA nabízet pouze tehdy, jestliže mu bylo příslušné schválení, koncese nebo jiné povolení uděleno.

Podmínky prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty stanovuje zákon číslo 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění těchto podmínek odpovídá prodávající. V případě, že nabízeným předmětem je věc, která je kulturní památkou podle zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, prodávající na tuto skutečnost musí v popisu položky upozornit.

Prodávající, který prostřednictvím SA nabízí zboží podléhající puncovnímu zákonu č. 539/1992 Sb., odpovídá za to, že nabízené zboží je úředně označeno. V popisu nabízeného zboží je pak povinen uvést ryzost drahého kovu a hmotnost předmětu.

 

V. Podmínky pro kupující

 

Kupující okamžikem stisknutí tlačítka DO KOŠÍKU akceptuje podmínky kupní smlouvy a je povinen zboží od prodávajícího za dohodnutých podmínek odkoupit. Toto ustanovení neplatí, jestliže kupovaný předmět neodpovídá popisu, který jeho majitel uvedl v e shopu SA.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

V případě, že předání zboží mezi kupujícím a prodávajícím proběhne mimo prostory kamenného obchodu , je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o tom, že zboží od prodávajícího řádně převzal. Může tak učinit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Jelikož charakter obchodování neumožňuje SA okamžitou dispozici se zbožím, má toto vliv na dobu transakce, která může trvat i více jak 14 dní.

VI. Podmínky provozovatele

 

Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá záruky za kvalitu, původ a legálnost nabízeného zboží, dále za pravdivost nabídek, způsobilost prodávajících prodávat a kupujících kupovat. Veškeré činnosti, které je povinen vykonávat, vykonává výhradně na základě údajů dodaných mu uživateli.

Provozovatel SA je zprostředkovatelem, který vytváří  příležitost pro vznik smluvních vztahů kupních. V žádném případě na něj nepřechází vlastnictví předmětu a tudíž ani nebezpečí škody na zboží nebo nebezpečí jeho nahodilé zkázy.

Provozovatel má právo odmítnout bez udání důvodu registraci nového uživatele, nepřijmout předmět do nabídky, popřípadě má právo vyřadit předmět z nabídky.

V rámci Obchodních podmínek může provozovatel stanovit minimální provizi při prodeji zboží.

Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení možnosti využívat služby SA tomu uživateli, který hrubě porušil Obchodní podmínky. Za hrubé porušení Obchodních podmínek se považuje například časté stornování objednávek kupujícím nebo prodej zboží mimo SA bez následného vyřazení zboží z nabídky SA.

Provozovatel neposkytuje záruku stálé funkčnosti a bezchybného provozu eshopu. Provozovatel neodpovídá za přesnost barev a tvaru vyobrazeného zboží v nabídce. Provozovatel  nenese žádnou zodpovědnost za situace, kdy prodávající prodá předmět mimo SA, ale neinformuje o tomto zprostředkovatele. Objednávky takového zboží je  zprostředkovatel nucen stornovat.


VII. Prodej

 

Starožitnosti Antik využívá dva typy prodeje; rozdíl je ve způsobu převzetí zboží. Způsob převzetí je věcí dohody s kupujícím a prodávajícím. Dohodu zprostředkovává SA.

 

1.Typ – převzetí zboží v obchodě SA

 

1.1     U prvního typu prodeje je zprostředkovatelem platby i předání zboží mezi prodávajícím a kupujícím sám provozovatel, SA. Prodávající dodá objednané zboží do kamenného obchodu SA, kde pak kupující zboží zakoupí nebo odkud je zboží kupujícímu odesláno některou z doručovacích služeb (pošta, PPL, jiná doprava apod.). První typ prodeje většinou nelze použít u rozměrného zboží a nábytku.

       Prodávající dodá objednané zboží do obchodu SA.
       Kupující zboží zakoupí v obchodě nebo si nechá zboží  zaslat.
       Po převzetí zboží kupujícím vyplatí  SA prodávajícímu cenu za jeho zboží.

 

1.2.          Průběh obchodu

 

1.2.1 Po potvrzení nákupu v eshopu obdrží kupující e-mailovou zprávu s rekapitulací svého nákupu a vybraným typem úhrady a převzetí zboží. Následně obdrží mail s informací, že jeho objednávka se vyřizuje. V tomto emailu je zároveň kontakt na obchodníka, který objednávku vyřizuje. Kupující se v případě jakýchkoli dotazů či změn může s obchodníkem telefonicky spojit.

1.2.2 Provozovatel současně kontaktuje prodávajícího. Dohodne s ním rezervaci objednaného zboží, způsob a termín dodání zboží do obchodu SA. Vlastní převzetí zboží od prodávajícího je stvrzeno smlouvou mezi prodávajícím a SA. Pokud prodávající zasílá zboží na adresu SA poštou, je povinen zásilku pojistit a uschovat doklad o odeslání pro případ ztráty zásilky, poškození obsahu zásilky  apod.

1.2.3 Kupující zboží uhradí buď v hotovosti při převzetí zboží v obchodě SA nebo při zaplacení dobírky, jestliže požadoval zaslání poštou. Zboží je možné zaplatit také převodem na účet a pak si je buď vyzvednout osobně v obchodě nebo nechat zaslat.
Při zasílání hradí kupující kromě ceny zboží také  poplatek zahrnující náklady na poštovné a balné (viz Ceník). Poštovné a balné při zasílání zboží do zahraničí se stanovuje individuálně, dle lokace kupujícího. Převzetí zboží kupujícím nebo potvrzení o převzetí zboží při zaslání poštou je signálem pro vyplacení prodávajícího. Platba je popsána v bodě VIII. těchto Obchodních podmínek.

1.2.4 Kupující je povinen objednané zboží uhradit a převzít do 15 dní od potvrzení závazné objednávky, pokud se s provozovatelem nedohodne jinak. Provozovatel má právo po vypršení této lhůty rezervaci zrušit a zboží  umístit zpět do nabídky eshopu SA. Jestliže kupující během 15denní lhůty zboží uhradí, pak je povinen zboží vyzvednout do dalších 15 dní, počítaných ode dne, kdy byla platba provozovatelem přijata. Jestliže si kupující své zboží během této lhůty nevyzvedne,  zboží zůstává uschované u provozovatele a ten je oprávněn vyplatit částku za zboží prodávajícímu, současně vzniká provozovateli nárok na provizi. V tomto případě zboží nelze reklamovat. Nedojde-li k jiné dohodě, zaplacené a nevyzvednuté zboží provozovatel skladuje nejdéle po dobu 6 měsíců, pak zboží přechází do vlastnictví provozovatele.

1.2.5. Jestliže kupující objednaný předmět nezakoupí, přestože tento odpovídá uvedenému popisu, je povinen uhradit prostřednictvím SA náklady spojené s dodáním a vrácením zboží prodávajícímu, pokud to prodávající vyžaduje.

 

2.       Typ – předání zboží mezi prodávajícím a kupujícím samostatně

 

2.1 K prodeji druhého typu dochází v případě, kdy je předání zboží mezi prodávajícím a kupujícím přes SA  komplikované nebo nákladné (např.prodej většího nábytku). V takovém případě kupující uhradí v SA rezervační kauci ve výši 15% ceny zboží, může tak učinit převodem na účet SA nebo v hotovosti v obchodě. Po složení kauce, obdrží od SA kontakty na prodávajícího a  proběhne předání zboží a kupní ceny přímo mezi kupujícím a prodávajícím. Po převzetí zboží kupujícím se stává složená 15% kauce zprostředkovatelskou provizí a náleží zprostředkovateli. Pokud si kupující zboží neodebere propadá složená kauce jako smluvní pokuta zprostředkovateli.

 

 

2.2   Průběh obchodu

 

2.2.1 Po potvrzení nákupu v eshopu obdrží kupující e-mailovou zprávu s rekapitulací svého nákupu a vybraným typem úhrady a převzetí zboží. Následně obdrží email s informací, že jeho objednávka se vyřizuje. V tomto emailu je zároveň kontakt na obchodníka, který objednávku vyřizuje. Kupující se v případě jakýchkoli dotazů či změn může s obchodníkem telefonicky spojit.

U provozovatele platba setrvá do té doby, než kupující řádně převezme zboží od prodávajícího.

2.2.2 Provozovatel současně kontaktuje prodávajícího. Dohodne s ním rezervaci objednaného zboží do doby, než kupující uhradí cenu zboží a obchod bude možno dokončit přímo mezi kupujícím a prodávajícím.

2.2.3 Pokud doba od objednání zboží po zálohovou úhradu na účet SA přesáhne 15 dní, má prodávající právo požádat o zrušení rezervace a uvolnění předmětu do nabídky SA.

2.2.4 Jakmile provozovatel obdrží od kupujícího zálohovou platbu za zboží, ihned vyzývá obě strany – prodávajícího a kupujícího - k předání zboží. K tomu jim poskytuje vzájemné kontakty, tj. adresu, e-mail, telefon, vždy údaje uživateli k tomu účelu poskytnuté v registračním formuláři. Povinnost kontaktovat druhou stranu je na straně kupujícího.

2.2.5 Po předání zboží mezi sebou jsou prodávající i kupující povinni informovat o této skutečnosti provozovatele, a to telefonicky nebo e-mailem.
Potvrzení kupujícího, že zboží řádně převzal, je podnětem pro vyplacení prodávajícího, přitom se částka za zboží snižuje o zprostředkovatelskou provizi.

2.2.6 Jestliže o zdárném předání zboží informuje provozovatele pouze prodávající, provozovatel  kontaktuje telefonicky nebo e-mailem kupujícího, aby předání potvrdil nebo vyvrátil. Pokud tak kupující přes opakovanou urgenci neučiní do 15 kalendářních dní od potvrzení prodávajícího, má provozovatel za to, že zboží řádně předáno skutečně bylo a odesílá výplatu prodávajícímu. Poté je obchod dokončen.

 

2.3. Prohlídky zboží u prodávajícího

Kupující může požádat o prohlídku zboží u prodávajícího. SA se takovou prohlídku zavazuje zprostředkovat poté, co bude ze strany kupujícího složena kauce ve výši 15% z ceny zboží, zároveň bude kupujícímu  předán kontakt na prodávajícího. Pokud si kupující zboží koupí, bude mu složená kauce započtena na kupní cenu. Pokud si zboží nekoupí, bude mu kauce obratem vrácena na udané číslo účtu.

 

VIII. Platební podmínky

 

1. Nákup zboží


1.1
Kupní cena uváděná v eshopu SA je cenou konečnou ve vztahu k dani z přidané hodnoty (DPH). Kupní cena nezahrnuje náklady vzniklé v souvislosti s realizací nákupu, tj. poštovné, balné nebo náklady na dopravu, či případné vývozní povolení u předmětů zasílaných do zahraničí. Pokud nedojde k jiné dohodě, tyto náklady hradí kupující.

1.2 Kupující hradí také případné náklady na dodání zboží do obchodu SA, pokud je prodávající v popisu položky požaduje. Jestliže objednaná položka odpovídá popisu prodávajícího a přesto kupující od nákupu odstoupí, pak je povinen uhradit náklady na dodání zboží do SA i zpět prodávajícímu.

1.3 Cenu za zboží a případné náklady na dodání zboží do SA je kupující povinen uhradit nejpozději do 15 dnů od potvrzení koupě. Po této době má provozovatel právo zrušit rezervaci předmětu.

1.4 Zaplacení a převzetí zboží kupujícím v obchodě SA, nebo potvrzení o převzetí zboží při zaslání poštou u prvního typu prodeje nebo potvrzení kupujícího o řádném převzetí zboží u druhého typu prodeje, jsou signálem pro vyplacení prodávajícího, přitom se prodejní cena snižuje o zprostředkovatelskou provizi. Současně platí podmínka, že provozovatel má právo vyplatit majitele prodaného předmětu teprve po uplynutí lhůty 14 dní ode dne převzetí zboží kupujícím, neboť během této doby má kupující podle zákona o ochraně spotřebitele právo uplatnit reklamaci.

1.5 Po dokončení obchodu je provozovatel povinen platbu za zboží vyplatit prodávajícímu buď v hotovosti v obchodu SA nebo odeslat na účet prodávajícího, nejpozději do 5 pracovních dní od uplynutí 14 denní lhůty od převzetí zboží kupujícím.

1.6 Právo na provizi vzniká provozovateli 14 dní po převzetí zboží kupujícím. Výše provize je stanovena v Ceníku služeb.

1.7 Provozovatel má právo na vymáhání smluvní pokuty od prodávajícího, který mimo SA prodal zboží, aniž by je obratem z nabídky SA vyřadil. Výše pokuty je uvedena v Ceníku a je splatná do 10 pracovních dní od vystavení faktury provozovatelem. Pokud prodávající pokutu neuhradí, provozovatel má právo na ukončení spolupráce a vyřazení všech položek dotyčného z nabídky.

1.8 Právo na reklamaci má kupující v případě, že kupované zboží neodpovídá popisu, který prodávající poskytl ve své nabídce nebo když například prokáže, že se jedná o falsum.

 

2. Ceny služeb


2.1
Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Ceník.

2.2 Platbu za zboží lze provést osobně v obchodě SA nebo bankovním převodem na účet provozovatele. Veškeré platební údaje – číslo účtu atd. uživateli sděluje obchodní zástupce SA.

2.3 Splatnost smluvní pokuty za porušení Obchodních podmínek při prodeji zboží mimo SA bez následného stažení položky z nabídky je 14 dní od vystavení faktury provozovatelem.

 

 

IX. Osobní údaje


1. Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli eshopu SA, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami tohoto eshopu.

2. Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje registrovaných uživatelů eshopu třetí osobě s výjimkou případů, kdy je tak určeno zákonem. Toto omezení se nevztahuje na poskytnutí údajů o prodávajícím či kupujícím nezbytně nutných pro realizaci prodeje protistraně, a to po potvrzení nákupu.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele třetí osobou, pokud bylo způsobeno nelegálním proniknutím do systému SA nebo pokud uživatel sám sdělil své uživatelské jméno nebo uživatelské heslo třetí osobě.

 

 

X. Autorská práva


1. Za eventuální porušení autorských práv, která se váží k nabízenému předmětu, odpovídá prodávající. Eventuální závazek vůči kolektivnímu správci autorských práv u zboží, jehož hodnota přesáhla zákonem stanovenou hranici, je závazkem prodávajícího, nikoliv provozovatele.Případná odměna kolektivnímu správci autorských práv je v uváděné ceně zboží započtena.

2. Znalecké posudky jsou věcí dohody mezi kupujícím a prodávajícím. SA může na vyžádání tuto dohodu zprostředkovat.

 

 

XI. Závěrečná ujednání1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.starozitnostiantik.cz

2. Provedením úkonu vyjadřuje uživatel souhlas s veškerými ustanoveními Obchodních podmínek platných v době tohoto úkonu. Úkonem se rozumí veškerá vyvíjená činnost uživatele na eshopu SA. Tato ustanovení jsou pro uživatele závazná.
3.Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek a jejich nedílných součástí.V případě podstatných změn Obchodních podmínek se provozovatel zavazuje informovat uživatele o těchto změnách.

4.Provozovatel je povinen zajistit na stránkách eshopu dostupnost všech znění Obchodních podmínek včetně uvedení období jejich platnosti.

5. Vznikne-li právní vztah se zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, řídí se právním řádem České republiky. Spor vzniklý z takového vztahu řeší soudy České republiky, resp. příslušný obvodní soud a městský soud v Praze.

6. Pokud uživatel nesouhlasí s Obchodními podmínkami eshopu SA, nesmí služby tohoto eshopu užívat.

 

 

V košíku máte
0 produktů
Zobrazit košík
Přihlášení
obrázek obrázek
Tvorba www stránek - Nechte si udělat levné a kvalitní stránky - SEO optimalizace
Starožitnosti | Starožitnosti prodej | Starožitnosti výkup | Starožitný nábytek | Starožitný psací stůl | Starožitný porcelán | Starožitný lustr | Starožitné hodiny | Starožitné obrazy | Starožitná komoda | Starožitné skříně | Starožitná křesla | Partneři | Psí oblečky / Interiérové dveře a eurookna Vyštejn / Profesionální svatební fotograf Jakub Jindra / Sedací soupravy a postele s úložným prostorem / Zelená úsporám a zateplení fasád / Program kina Cinestar / Z pohodlí domova Gelové nehty / Dárky k narozeninám | Dárky pro muže | Tvorba webových stránek | rc modely | kočárky, autosedačky | Markýzy, žaluzie | Realizace zahrad | plastové bazény | Žaluzie | Kamerové systémy | Víkendové pobyty pro dva | Kuchyně | Gelové nehty | Plastové bazény | Víkendové pobyty pro dva | plastové bazény | Specialista na interiérové dveře všech typů je firma Grimax Schody | Kontaktní čočky vám umožní lépe vidět.